Regulamin korzystania z serwisu ePsychoterapia.pl („Regulamin”):

Podstawowe informacje
 1. Serwis internetowy „ePsychoterapia.pl” („Serwis”) prowadzony jest przez firmę Epsychoterapia.pl zarejestrowaną we Wrocławiu, NIP: 899-224-255-54, Regon: 020800446 . Korespondencja: Wrocław, 50-155 ul.Purkyniego 1. Telefon: +48 692 299 884.
 2. Serwis świadczy usługi informacyjne, edukacyjne, psychologiczne oraz psychoterapeutyczne za pomocą systemów teleinformatycznych („Usługi”).
 3. Serwis świadczy Usługi osobom korzystającym z komputera osobistego podłączonego do sieci publicznej Internet i wyposażonego w oprogramowanie umożliwiające korzystanie z sieci Internet.
 4. Osoby pracujące za pośrednictwem platformy teleinformatycznej zapewnianej przez Serwis („Osoby Konsultujące”) posiadają stosowne kwalifikacje do świadczenia Usług w Serwisie. Kwalifikacje te są potwierdzone certyfikatami, dyplomami i zaświadczeniami zgodnymi z przepisami polskiego prawa i/lub wymaganymi przez przepisy polskiego prawa.
Rejestracja w Serwisie
 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Serwis możliwe jest po zarejestrowaniu się w Serwisie przy użyciu formularza rejestracyjnego i złożeniu Oświadczenia Użytkownika.
 2. Zarejestrowanie się użytkownika w Serwisie oznacza założenie indywidualnego konta Użytkownika i akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Zarejestrowany w ten sposób użytkownik („Użytkownik”) ma możliwość usunięcia swojego konta.
 4. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, jeśli Użytkownik ten naruszy niniejszy Regulamin i/lub będzie Serwisowi dostarczał treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych Użytkownika z bazy danych Serwisu.
 7. Osoba małoletnia może korzystać z Serwisu jedynie pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażonej w formie pisemnej.
Rodzaj Usług i sposób świadczenia Usług
 1. Serwis świadczy Usługi za pomocą systemów teleinformatycznych takich jak komunikator tekstowy Serwisu (czat) oraz poczta elektroniczna w ramach wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.
 2. Usługi świadczone za pomocą komunikatora tekstowego Serwisu (czat) noszą nazwę Konsultacji („Konsultacje”).
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i treść Konsultacji z Osobą Konsultującą. (więcej na ten temat  w dziale FAQ: Kto ponosi odpowiedzialność za przebieg i treść oraz efekty konsultacji?)
Poufność informacji przekazywanych w ramach świadczenia Usług
 1. Treść Konsultacji prowadzonych przez Serwis i informacje z nimi związane są usuwane z serwera internetowego i przechowywane w formie elektronicznej na zewnętrznym nośniku nie mającym połączenia z Internetem i nie są w żaden sposób dostępne dla żadnych osób trzecich.
 2. Serwis ponosi odpowiedzialność za przechowywanie danych związanych z Konsultacjami tylko i wyłącznie po swojej stronie drogi komunikacyjnej.
 3. Żadne informacje wymieniane w ramach platformy teleinformatycznej zapewnianej przez Serwis, w tym, ale nie wyłącznie, treść Konsultacji, korespondencji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej w ramach wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu nie mogą być przez Użytkownika publikowane i/lub udostępniane osobom trzecim w żaden sposób, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Osoby Konsultującej, z którą wymieniane były te informacje.
 4. Jeżeli Użytkownik dokonuje zapisu w dowolnej formie elektronicznej lub papierowej treści Konsultacji lub innych informacji związanych ze świadczeniem Usług, bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechowywanych przez siebie w ten sposób danych. (więcej na temat bezpiecznego przechowywania danych w dziale FAQ: Jak bezpiecznie przechowywać zapisy swoich sesji?)
Cennik Usług, rezerwacja i płatności
 1. Cena Konsultacji na czacie wynosi 100 zł za 1 sesję trwającą 50 minut.
 2. Opłata za Konsultacje („Opłata Rezerwacyjna”) wnoszona jest z góry w ramach systemu Platnosci.pl o najmniej 48 godzin przed planowanym terminem Konsultacji.
 3. Termin Konsultacji zostaje zarezerwowany przez Użytkownika poprzez wniesienie przez danego Użytkownika Opłaty Rezerwacyjnej.
 4. Użytkownik może zmienić zarezerwowany termin Konsultacji najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanych Konsultacji.
 5. Zmiana terminu Konsultacji, o której mowa w punkcie 21, możliwa jest maksymalnie 4 razy. Piąty z kolei termin Konsultacji ustalony po 4 wcześniejszych zmianach wnioskowanych przez Użytkownika jest terminem ostatecznym niepodlegającym zmianie przez Użytkownika.
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin przed zarezerwowanym terminem Konsultacji nie istnieje możliwość zmiany terminu Konsultacji.
 7. W wyjątkowych sytuacjach Osoba Konsultująca może odwołać sesję Konsultacji najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym przez Użytkownika terminem Konsultacji. W takiej sytuacji dana Osoba Konsultująca kontaktuje się z Użytkownikiem w określony przez niego sposób (więcej na ten temat w dziale FAQ: Co się stanie, jeżeli moja sesja nie odbędzie się z winy serwisu ePsychoterapia.pl?) i informuje go odwołaniu danej sesji Konsultacji oraz proponuje w zamian inny najbliższy termin dogodny dla obu stron.
 8. Serwis nie zwraca Opłaty Rezerwacyjnej za opłacone i niewykorzystane przez Użytkownika terminy Konsultacji.
Ochrona danych osobowych
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych Użytkownika dla celów należytego i pełnego świadczenia na jego rzecz Usług przez Serwis (zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu).
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024).
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis wyłącznie w celu należytego świadczenia Usług i nie są w żaden sposób udostępnianie żadnym osobom trzecim lub innym podmiotom gospodarczym.
Reklamacje
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Serwisie w przypadku, jeżeli należycie zamówiona przez Użytkownika Usługa nie została mu dostarczona z winy Serwisu lub została dostarczona w niepełnej formie z winy Serwisu (więcej na ten temat w dziale FAQ: Co się stanie, jeżeli moja sesja nie odbędzie się z winy serwisu ePsychoterapia.pl?)
 2. Reklamacja jest rozpatrywana przez Serwis w terminie najpóźniej 14 dni od daty jej złożenia Administratorowi Serwisu za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu lub pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Serwisu („Serwis pomocy psychologicznej ePsychoterapia.pl” ul. Purkyniego 1). Za datę złożenia reklamacji przy wykorzystaniu listu poleconego uznaje się datę dostarczenia przesyłki Serwisowi.
 3. W przypadku uznania reklamacji, Serwis zapewnia ustalenie innego terminu dostarczenia Usługi lub zwrot Opłaty Rezerwacyjnej w pełnej wysokości na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w terminie najpóźniej 14 dni od dnia uznania reklamacji.
 4. Nie stanowi podstawy do reklamacji niedostarczenie lub niepełne dostarczenie Usługi, które nie wynika z winy Serwisu (więcej na ten temat w dziale FAQ: Co się stanie jeżeli moja sesja nie odbędzie się lub zostanie przerwana z przyczyn niezależnych od serwisu ePsychoterapia.pl?).
 5. Nie stanowi podstawy do reklamacji roszczenie Użytkownika z tytułu nieskuteczności dostarczonej w należyty sposób Usługi (więcej na ten temat  w dziale FAQ: Kto ponosi odpowiedzialność za przebieg i treść oraz efekty konsultacji?)
 6. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niewłaściwego dostarczenia Usługi.
Postanowienia końcowe
 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O ewentualnych istotnych zmianach w niniejszym Regulaminie Użytkownik będzie powiadamiany poprzez wiadomość w wewnętrznym systemie wiadomości Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.08.2008 roku.